Wprowadzenie

Jedną z form pozafinansowej współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi jest prowadzenie konsultacji społecznych. Podstawą prawną do prowadzenia konsultacji społecznych są poniższe dokumenty:


Uchwała Nr 24/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

pobierz


Uchwała Nr 160/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

pobierz


Regulamin konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

pobierz


Uchwała 176/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Województwa Mazowieckiego

pobierz


Zarządzenie Nr 15/11 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał podejmowanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego

pobierz


Zarządzenie Nr 392/13 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki realizacji zasady partycypacji obywatelskiej w tworzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów ważnych z punktu widzenia mieszkańców województwa mazowieckiego

pobierz

 

Konsultacje

Zawiadomienie Zarządu Województwa Mazowieckiego o opracowaniu projektu aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 i odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej aktualizacji


Data publikacji: 22.03.2019 Autor: Iwona Jakubik (PZ)
Działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, i 5 oraz art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081, z późn.zm.)

Zarząd Województwa Mazowieckiego zawiadamia, że:

 1. opracował projekt aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 (PGO WM 2024) w zakresie wskazania miejsc magazynowania dla zatrzymanych transportów odpadów, o których mowa w art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 2. odstąpił od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 w zakresie wskazania miejsc magazynowania dla zatrzymanych transportów odpadów, o których mowa w art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 3. projekt aktualizacji PGO WM 2024 zawiera informacje na temat wskazania na terenie województwa mazowieckiego trzech miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, na które należy kierować transporty odpadów zatrzymane przez Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska;
 4. zgodnie z art. 36 ust. 2 w związku z art. 37 ust. 3 ustawy o odpadach organem właściwym do uchwalenia przedmiotowej aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami jest Sejmik Województwa Mazowieckiego;
 5. projekt aktualizacji PGO WM 2024 dostępny jest w formie elektronicznej na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl w zakładce Ekologia i Środowisko/Odpady/Plan gospodarki odpadami – aktualizacje i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, a w formie drukowanej w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa (pok. 325), od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00.
 6. uwagi i wnioski do projektu aktualizacji Planu można zgłaszać w terminie od 21 marca do 10 kwietnia
  2019 r.:
 • pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa,
 • drogą elektroniczną na adres poczty:  wpgo@mazovia.pl;
 • ustnie do protokołu (pok. 325) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00;
 1. organ dysponuje opinią sanitarną Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie i uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, które stwierdzają brak potrzeby przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego projektu aktualizacji PGO WM 2024;
 2. organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.
 3. zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.