Wprowadzenie

Jedną z form pozafinansowej współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi jest prowadzenie konsultacji społecznych. Podstawą prawną do prowadzenia konsultacji społecznych są poniższe dokumenty:


Uchwała Nr 24/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

pobierz


Uchwała Nr 160/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

pobierz


Regulamin konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

pobierz


Uchwała 176/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Województwa Mazowieckiego

pobierz


Zarządzenie Nr 15/11 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał podejmowanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego

pobierz


Zarządzenie Nr 392/13 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki realizacji zasady partycypacji obywatelskiej w tworzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów ważnych z punktu widzenia mieszkańców województwa mazowieckiego

pobierz

 

Konsultacje

Konsultacje projektu uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie „Trybu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”


Data publikacji: 07.08.2019 Autor: Departament Organizacji, Biuro Dialogu Obywatelskiego

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie „Trybu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 9 do 23 sierpnia 2019 r.

Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego to grono doradcze, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie wszelkich spraw związanych ze współpracą organizacji pozarządowych oraz samorządu województwa. Jest niezwykle ważnym elementem dialogu obywatelskiego, a tryb w jakim ustalany jest jej skład stanowi przedmiot zainteresowania podmiotów zaliczanych do trzeciego sektora, przede wszystkim organizacji pozarządowych. Z tej przyczyny ustalenie trybu powoływania członków wojewódzkiej rady działalności pożytku publicznego oraz dokonywane w nim zmiany są konsultowane z organizacjami pozarządowymi.

Konsultowany tryb ma zastąpić tryb przyjęty uchwałą nr 1290/173/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. Zmiany wynikają z doświadczeń związanych z naborem członków do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji, jak również ze zmian w przepisach. W stosunku do obowiązującego trybu w konsultowanym projekcie ujęto następujące propozycje zmian:
1) w § 2. usunięto zapisy wskazujące na fakultatywność powołania wojewódzkiej rady działalności pożytku publicznego. Obecnie w sytuacji, gdy zostanie złożony wniosek poparty przez min. 50 organizacji, powołanie rady jest obowiązkowe;
2) dodano zapis, że w składzie rady, wśród przedstawicieli Marszałka, znaleźć się ma Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – jest to powszechna praktyka w Radach działających w innych województwach;
3) zmieniono zasięg „okręgów wyborczych” w procedurze wyłaniania przedstawicieli organizacji pozarządowych – obecnie będą to podregiony – tożsame z podregionami NUTS2 i obszarami działania delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;
4) ograniczono liczbę załączników niezbędnych do zgłoszenia kandydata do Rady poprzez opracowanie nowego wzoru „Karty zgłoszenia kandydata na członka do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, w którym zawarto wszystkie niezbędne oświadczenia. Załącznikami pozostają jedynie:
a) imienne rekomendacje dla kandydatów,
b) ewentualnie dokumenty potwierdzające osobowość/zdolność prawną podmiotu zgłaszającego oraz podmiotów rekomendujących zawierające informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób uprawnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby – w przypadku organizacji/podmiotów, których dane nie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym;
5) wprowadzono klauzulę informacyjną dla kandydatów związaną z RODO;
6) usunięto oświadczenia kandydata o niekaralności, jako niezgodnego z RODO;
7) rezygnowano z możliwości oddawania głosów na kilku kandydatów do Rady przez jedną organizację. Możliwość ta, wprowadzona w wyborach członków Rady IV kadencji, spotkała się z protestami ze strony części środowiska organizacji pozarządowych, jako umożliwiająca budowanie koalicji kandydatów, pozbawiających szansy na wejścia do Rady osoby cieszącej się dużym lokalnym poparciem, jednak ubiegających się o członkowsko w radzie bez porozumienia z innymi kandydatami;
8) z procedury wyłaniania przedstawicieli organizacji pozarządowych usunięto etap publicznego otwarcia kopert z głosami z uwagi na wskazanie szerokiego wachlarza możliwości nadsyłania głosów, karty do głosowania przesłane poczta stanowią jedynie pewien nieznaczny procent wszystkich oddanych głosów, zatem wynik ich publicznego przeliczenia nie daje miarodajnych wyników wyborów do Rady. Jednocześnie publiczne otwarcie kopert wstrzymuje weryfikację formalną ofert nadesłanych pocztą, a co za tym idzie ogłoszenie wyników głosowania i powołania członków Rady nowej kadencji.
Poddawany konsultacjom tryb będzie miał zastosowanie do procedury powołania członków Rady na V i kolejne kadencje.

Projekt uchwały został:
1) opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mazovia.pl, na stronach internetowych www.mazovia.pl, www.dialog.mazovia.pl, www.ngo.pl;
2) przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Bazie Danych na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl;
3) wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, pok. 211, oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:
a) Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,
b) Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,
c) Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,
d) Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,
e) Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,
f) Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
g) Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,
h) Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17.

Opinie do projektu należy składać na udostępnionym formularzu w jeden z wymienionych niżej sposobów:
1) osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35;
2) osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na adresy wskazane w ust. 3 pkt 3 lit. a - h;
3) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;
4) drogą elektroniczną na adres email: dialog@mazovia.pl;
5) drogą elektroniczną za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Dialogu Obywatelskiego pod nr telefonu 22 59 79 680, 59 79 679, e-mail: dialog@mazovia.pl.