Wprowadzenie

Jedną z form pozafinansowej współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi jest prowadzenie konsultacji społecznych. Podstawą prawną do prowadzenia konsultacji społecznych są poniższe dokumenty:


Uchwała Nr 24/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

pobierz


Uchwała Nr 160/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

pobierz


Regulamin konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

pobierz


Uchwała 176/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Województwa Mazowieckiego

pobierz


Zarządzenie Nr 15/11 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał podejmowanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego

pobierz


Zarządzenie Nr 392/13 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki realizacji zasady partycypacji obywatelskiej w tworzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów ważnych z punktu widzenia mieszkańców województwa mazowieckiego

pobierz

 

Konsultacje

Konsultacje społeczne projektu zmiany Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim


Data publikacji: 19.08.2019 Autor: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych  projektu zmiany Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim na lata 2017 – 2021.

Projekt zmiany obejmuje dodanie do zadań realizowanych w ramach Celu strategicznego nr 2  opracowanie i realizację Programu „Mazowiecka Karta dla Rodzin z Dzieckiem
z Niepełnosprawnością”.

Celem programu będzie wprowadzenie Karty upoważniającej do korzystania z ulg i preferencji finansowych udzielonych przez podmioty, które przystąpią do realizacji Programu.

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 22 sierpnia 2019 r. do dnia 4 września 2019 r.

Uwagi do projektu należy składać na formularzu konsultacyjnym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2019 r. w  jeden z niżej wymienionych sposobów:
1)    osobiście w godz. 08:00 – 16:00 w Kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa;
2)    drogą elektroniczną na adres e-mail: mcps@mcps.com.pl;
3)    za pośrednictwem poczty na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa.