Wprowadzenie

Jedną z form pozafinansowej współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi jest prowadzenie konsultacji społecznych. Podstawą prawną do prowadzenia konsultacji społecznych są poniższe dokumenty:


Uchwała Nr 24/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

pobierz


Uchwała Nr 160/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

pobierz


Regulamin konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

pobierz


Uchwała 176/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Województwa Mazowieckiego

pobierz


Zarządzenie Nr 15/11 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał podejmowanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego

pobierz


Zarządzenie Nr 392/13 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki realizacji zasady partycypacji obywatelskiej w tworzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów ważnych z punktu widzenia mieszkańców województwa mazowieckiego

pobierz

 

Konsultacje

Informacja o ponownych konsultacjach projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami województwa mazowieckiego prowadzonych w formie budżetu obywatelskiego


Data publikacji: 13.11.2019 Autor: Anna Obłoza, OR

Informacja o ponownych konsultacjach projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego

Szanowni Państwo,

dziękujemy za zgłoszone uwagi do projektu uchwały w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami województwa mazowieckiego prowadzonych w formie budżetu obywatelskiego.Wykaz zgłoszonych uwag wraz informacją o ich rozpatrzeniu  jest załączony poniżej.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza mieszkańców województwa mazowieckiego do zapoznania się z treścią uchwały po uwzględnieniu zmian i zachęca do uczestnictwa w ponownych konsultacjach projektu uchwały sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

 

Konsultacje są prowadzone w okresie od 13 do 26 listopada 2019 r.

Projekt uchwały został:

1)    opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mazovia.pl,
na stronach internetowych: www.mazovia.pl, www.dialog.mazovia.pl;

2)    wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, pok. 211 oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,
 • Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,
 • Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,
 • Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,
 • Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,
 • Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
 • Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,
 • Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17.

Opinie do Projektu należy składać na formularzu konsultacyjnym w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 • osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35;
 • osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na adresy wskazane w ust. 3 pkt 3 lit. a - h;
 • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;
 • drogą elektroniczną na adres email: mbo@mazovia.pl;
 • drogą elektroniczną za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Dialogu Obywatelskiego: