Wprowadzenie

Jedną z form pozafinansowej współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi jest prowadzenie konsultacji społecznych. Podstawą prawną do prowadzenia konsultacji społecznych są poniższe dokumenty:


Uchwała Nr 24/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

pobierz


Uchwała Nr 160/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

pobierz


Regulamin konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

pobierz


Uchwała 176/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Województwa Mazowieckiego

pobierz


Zarządzenie Nr 15/11 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał podejmowanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego

pobierz


Zarządzenie Nr 392/13 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki realizacji zasady partycypacji obywatelskiej w tworzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów ważnych z punktu widzenia mieszkańców województwa mazowieckiego

pobierz

 

Konsultacje

Konsultacje projektu „Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020–2030”


Data publikacji: 16.12.2019 Data ostatniej zmiany: 20.05.2021 Autor: Kancelaria Sejmiku

 

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu „Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020–2030”.

 

Konsultacje będą trwały do 14 lutego 2020 r.

 

Z projektem Strategii można zapoznać się:

  1. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w zakładce Komunikaty/Konsultacje społeczne oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej;

  2. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dedykowanej współpracy z organizacjami pozarządowymi;

  3. na stronie internetowej Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;

  4. na wyznaczonym stanowisku komputerowym w siedzibie Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, pokój 115, w godzinach 9.00–15.00.

Dokument zostanie także przekazany do konsultacji Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

 

Zachęcamy do przekazywania opinii do projektu Strategii w następujący sposób:

  1. za pośrednictwem elektronicznego formularza internetowego – ankiety dostępnej na stronie;

  2. na formularzu zgłaszania uwag:

  3. elektronicznie na adres: geodezja@mazovia.pl,

  4. za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej na adres Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego).

  5. bezpośrednio na otwartych spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz w delegaturach w Płocku, Radomiu, Siedlcach, Ostrołęce i Ciechanowie (terminy i szczegółowe informacje zostaną wskazane w zawiadomieniach o poszczególnych spotkaniach konsultacyjnych).

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020–2030” jest Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Departamencie Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, tel. (22) 432-45-08, e-mail: geodezja@mazovia.pl.