Wprowadzenie

Jedną z form pozafinansowej współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi jest prowadzenie konsultacji społecznych. Podstawą prawną do prowadzenia konsultacji społecznych są poniższe dokumenty:


Uchwała Nr 24/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

pobierz


Uchwała Nr 160/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

pobierz


Regulamin konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

pobierz


Uchwała 176/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Województwa Mazowieckiego

pobierz


Zarządzenie Nr 15/11 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał podejmowanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego

pobierz


Zarządzenie Nr 392/13 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki realizacji zasady partycypacji obywatelskiej w tworzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów ważnych z punktu widzenia mieszkańców województwa mazowieckiego

pobierz

 

Konsultacje

Zapraszamy do konsultacji projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku


Data publikacji: 16.09.2020 Autor: Departament Organizacji

Kończy się okres wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku. Nie oznacza to jednak końca starań Samorządu Województwa Mazowieckiego o rozwój środowiska sprzyjającego przedsiębiorczości i innowacyjności. Aby umożliwić kontynuację dotychczasowych działań, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie we współpracy z przedstawicielami grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji, Mazowieckiej Rady Innowacyjności i Forum Instytucji Otoczenia Biznesu przygotował projekt nowej Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku.

Jest to już trzeci dokument strategiczny poświęcony tematyce innowacyjności na Mazowszu. Jednocześnie, po raz pierwszy został on przygotowany przy tak dużym zaangażowaniu interesariuszy – uczestników cyklu warsztatów strategicznych. Diagnoza, wizja i cele nie zostały określone odgórnie, ale wypracowane wspólnie z przedstawicielami środowiska nauki, biznesu i instytucji wsparcia.

Przygotowanie projektu to zaledwie jeden z etapów prac nad strategią - to początek dyskusji nad ostatecznym kształtem dokumentu. Dlatego zapraszamy Państwa do konsultacji nowej RIS 2030 – do dzielenia się uwagami, sugestiami i wszelką konstruktywną krytyką.

Proces konsultacji odbywa się z uwzględnieniem narzędzi teleinformatycznych
z uwagi na stan epidemii COVID-19. Opinie, uwagi i wnioski do treści projektu RIS 2030 należy składać za pośrednictwem załączonego formularza konsultacyjnego, zamieszczonego także na stronach internetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego: www.mazovia.pl, www.bip.mazovia.ploraz www.innowacyjni.mazovia.pl.

Wypełniony formularz konsultacyjny należy przekazać drogą elektroniczną na specjalnie utworzony adres email: ris.konsultacje@mazovia.pllub drogą korespondencyjną z dopiskiem „Konsultacje RIS 2030”na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

Al. Solidarności 61

03-402Warszawa

 

Konsultacje trwają od 16 września 2020 r. do 21 października 2020 r. Opinie, uwagi i wnioski zgłoszone po dniu 21 października 2020 r., jak również opinie, uwagi i wnioski  anonimowe nie będą rozpatrywane. Wprzypadku przekazania formularza konsultacyjnego za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Mazowieckiego. Zasięg terytorialny konsultacji: Województwo Mazowieckie.

UWAGA!

W ramach konsultacji projektu RIS 2030 w dniu 2 października br. odbędzie się spotkanie konsultacyjne on-line dotyczące nowego kształtu strategii z udziałem ekspertów.

Rejestracja na to spotkanie odbywa się za pośrednictwem strony: www.konsultacjeris.pl.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.