Wprowadzenie

Jedną z form pozafinansowej współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi jest prowadzenie konsultacji społecznych. Podstawą prawną do prowadzenia konsultacji społecznych są poniższe dokumenty:


Uchwała Nr 24/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

pobierz


Uchwała Nr 160/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

pobierz


Regulamin konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

pobierz


Uchwała 176/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Województwa Mazowieckiego

pobierz


Zarządzenie Nr 15/11 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał podejmowanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego

pobierz


Zarządzenie Nr 392/13 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki realizacji zasady partycypacji obywatelskiej w tworzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów ważnych z punktu widzenia mieszkańców województwa mazowieckiego

pobierz

 

Konsultacje

Konsultacje zmiany projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok"


Data publikacji: 28.12.2020 Autor: Departament Organizacji, Biuro Dialogu Obywatelskiego

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

Najważniejsze zmiany to:

1)    dodanie 6 nowych zadań wybranych w BOM w związku z decyzją o powierzeniu ich do realizacji w ramach konkursu organizacjom pozarządowym. W związku z powyższym zachodzi konieczność wpisania projektów jako zadań do Programu. Dodano nowy  § 36;

2)    dodanie nowego zadania i przeznaczenie 1 000 000,00 zł na realizację działań mających na celu zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków epidemii COVID-19. Dodano nowy § 37;

3)    zwiększenie o 100 000,00 zł kwoty w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” na zadania związane z edukacją w zakresie ochrony powietrza, ochrony środowiska przed hałasem oraz w zakresie gospodarki odpadami. Zmiana ta znalazła odzwierciedlenie w § 43 ust. 13;

4)    zniesienie obowiązku nowelizacji kwot zapisanych w Programie współpracy w sytuacji zmiany budżetu województwa w trakcie obowiązywania Programu na dany rok. Zmiana ta znalazła odzwierciedlenie w § 43 ust. 23 i 24;

5)    aktualizacja klauzuli informacyjnej  w załączniku nr 1 do Programu.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 29 grudnia 2020 r. do 12 stycznia 2021 r.

Projekt uchwały został:

1)    opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mazovia.pl, na stronach internetowych: www.mazovia.plwww.dialog.mazovia.pl, www.ngo.pl;

2)    przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Bazie Danych na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl;

3)    wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, pok. 202 lub 203 oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

a)   Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,

b)   Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,

c)    Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,

d)   Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,

e)   Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,

f)     Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,

g)   Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,

h)   Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17.

Opinie do projektu należy składać na udostępnionym formularzu w jeden z wymienionych niżej sposobów:

1)    za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;

2)    drogą elektroniczną na adres email: dialog@mazovia.pl

3)    drogą elektroniczną za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii oraz w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zachęcamy do udziału w konsultacjach drogą mailową oraz poprzez epuap.

W sytuacjach wymagających bezpośredniego kontaktu będą Państwo:

  • przyjmowani po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu spotkania 
    z właściwym pracownikiem urzędu,
  • przyjmowani pojedynczo,
  • zobowiązani do dezynfekcji rąk, zakrycia ust i nosa oraz do zachowania wymaganego odstępu od innych osób.

Dodatkowych informacji udziela Biuro Dialogu Obywatelskiego, nr tel. (22) 59 79 679, e-mail: joanna.malarczyk@mazovia.pl.

Za utrudnienia przepraszamy.