Wprowadzenie

Jedną z form pozafinansowej współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi jest prowadzenie konsultacji społecznych. Podstawą prawną do prowadzenia konsultacji społecznych są poniższe dokumenty:


Uchwała Nr 24/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

pobierz


Uchwała Nr 160/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

pobierz


Regulamin konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

pobierz


Uchwała 176/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Województwa Mazowieckiego

pobierz


Zarządzenie Nr 15/11 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał podejmowanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego

pobierz


Zarządzenie Nr 392/13 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki realizacji zasady partycypacji obywatelskiej w tworzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów ważnych z punktu widzenia mieszkańców województwa mazowieckiego

pobierz

 

Konsultacje

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie konkursu „Edukreator na Mazowszu”


Data publikacji: 01.07.2021 Autor: Departament Kultury, Promocji i Turystyki

Informacja o zgłoszonych i uwzględnionych uwagach po etapie konsultacji projektu uchwały

Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że w toku konsultacji z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie konkursu „Edukreator na Mazowszu” została zgłoszona jedna uwaga, która została uwzględniona. Uwaga dotyczyła zmiany punktacji w § 13 dot. oceny dokonań kandydatów zgłoszonych w kategoriach: „Kreatywny nauczyciel szkoły podstawowej” i „Kreatywny nauczyciel szkoły ponadpodstawowej” w punkcie 2 z 15 pkt na 20 pkt oraz w punkcie 3 z 10 pkt na 5 pkt.


Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przekazał do konsultacji Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie konkursu „Edukreator na Mazowszu”. Konkurs jest formą realizacji Programu D.3.1: Edukacja wbrew schematom, Cel strategiczny D.3: Mazowsze edukuje kreatywnie, Pole strategiczne D: Kreatywność – motor rozwoju, w ramach Strategii rozwoju kultury w województwie mazowieckim na lata 2015–2022.

Regulamin konkursu "Edukreator na Mazowszu", po zaakceptowaniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, zostanie przedłożony Sejmikowi Województwa Mazowieckiego jako załącznik do projektu uchwały.

Konsultacje trwają do 12 maja 2021 r.

Pliki do pobrania


 Projekt Uchwały Samorządu Województwa Mazowieckiego

pobierz


 Regulamin konkursu Edukreator na Mazowszu - 2021

pobierz


 Zał. 1 Karta zgłoszenia _ nauczyciel

pobierz


 Zał. 2 Karta zgłoszenia _ szkoła

pobierz


 Zał. 3 Oświadczenie

pobierz


 Zał. 4 Karta oceny merytorycznej _ nauczyciel

pobierz


 Zał. 5 Karta oceny merytorycznej _ szkoła

pobierz