Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta 1 Polskiego Stowarzyszenia Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego


Data dodania: 01.03.2019 Sprawę prowadzi: Beata Krawczuk Nazwa organizacji: Polskie Stowarzyszenie Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego Nr KRS/innego rejestru: 66 Tytuł oferty: Mistrzostwa Polski XPC w Trójboju Siłowego oraz Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Trójboju Siłowym. Eliminacje do Mistrzostw Europy 05-07.04.2019 r. Obszar współpracy, którego dotyczy oferta: Działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej Wnioskowana kwota dotacji: 9 600 Data złożenia oferty: 21.02.2019 Data przyznania dotacji: 12.03.2019 Kwota dotacji: 9 600