Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta Stowarzyszenia Promyk


Data dodania: 05.11.2019 Sprawę prowadzi: Kinga Woronowicz

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych", na zadanie: "Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu: a) nabywanie, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, b) rozwijanie umiejętności sprawdzonego mkomunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem
i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawnianie i wspieranie funkcjonowania osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w róznych środowiskach"

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Promyk Nr KRS/innego rejestru: Tytuł oferty: My też potrafimy Obszar współpracy, którego dotyczy oferta: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych Wnioskowana kwota dotacji: 9 800 Data złożenia oferty: 30.10.2019

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w dniu 30.10.2019 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w obszarze "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych", na zadanie: "Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu: a) nabywanie, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, b) rozwijanie umiejętności sprawdzonego mkomunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawnianie i wspieranie funkcjonowania osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w róznych środowiskach".

Oferta Stowarzyszenia Promyk, nazwa zadania: "My też potrafimy" .

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres e-mail: kinga.woronowicz@mcps.com.pl

Data przyznania dotacji: Kwota dotacji:

Pliki do pobrania


Oferta