Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego Judo Olimp Bielsk


Data dodania: 03.03.2021 Sprawę prowadzi: Beata Krawczuk Nazwa organizacji: Uczniowski Klub Sportowy Judo Olimp Bielsk Nr KRS/innego rejestru: 83 Tytuł oferty: Ogólnopolski turniej judo z okazji dnia dziecka Obszar współpracy, którego dotyczy oferta: Działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej Wnioskowana kwota dotacji: 9 960 Data złożenia oferty: 22.02.2021 Data przyznania dotacji: 23.03.2021 Kwota dotacji: 7 000