Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta Fundacji Clark im. Erica i Very Clark


Data dodania: 26.06.2019 Sprawę prowadzi: Agata Kowalczyk

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności”

Do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności” w trybie art. 19a ww. ustawy, spełniająca warunki formalne:

Oferta: FUNDACJA CLARK im. Erica i Very Clark, nazwa zadania: „Smaki Kulinarne Gminy Szelków”

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres e-mail: rolnictwo@mazovia.pl.

Jeżeli załączone dokumenty nie mogą zostać prawidłowo odczytane przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt mailowy: marzena.wardzynska@mazovia.pl lub agata.kowalczyk@mazovia.pl bądź telefoniczny: 22 59 79 216 lub 22 59 79 151. Postaramy się umożliwić Państwu zapoznanie się z tymi dokumentami.

Oferta

Nazwa organizacji: Fundacja Clark im. Erica i Very Clark Nr KRS/innego rejestru: 0000694985 Tytuł oferty: Smaki Kulinarne Gminy Szelków Obszar współpracy, którego dotyczy oferta: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Wnioskowana kwota dotacji: 9 350 Data złożenia oferty: 19.06.2019 Data przyznania dotacji: Kwota dotacji: