Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Fundacja NA TEMAT - Pracownia Profilaktyki i Terapii Uzależnień


Data dodania: 31.08.2022 Sprawę prowadzi: Dariusz Nowicki

Uwagi do oferty należy zgłaszać do p. Dariusza Nowickiego  tel.: (22) 376 85 97, e-mail: dariusz.nowicki@mcps.com.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.

Nazwa organizacji: Fundacja NA TEMAT - Pracownia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Nr KRS/innego rejestru: 0000780595 Tytuł oferty: CZAS NA ZMIANĘ - INTEGRACJA Obszar współpracy, którego dotyczy oferta: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych Wnioskowana kwota dotacji: 10 000 Data złożenia oferty: 25.08.2022 Data przyznania dotacji: Kwota dotacji: