Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Fundacji Fylion


Data dodania: 08.09.2023 Sprawę prowadzi: Anna Nitka

Do Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wpłynęła uproszczona oferta  na realizację zadania publicznego w obszarze „Wzmocnienie roli animatorów rozwoju gospodarczego w Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania”, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nazwa organizacji: Fundacja Fylion Nr KRS/innego rejestru: 0000551963 Tytuł oferty: Wyzwania Przemysłu 4.0 w edukacji zawodowej – materiały szkoleniowe dla nauczycieli szkół zawodowych oraz techników Obszar współpracy, którego dotyczy oferta: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości Wnioskowana kwota dotacji: 10 000 Data złożenia oferty: 31.08.2023

Uwagi do oferty należy zgłaszać do p. Anny Nitki, tel.: (22) 597 97 62, e-mail: anna.nitka@mazovia.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.

Data przyznania dotacji: Kwota dotacji:

Pliki do pobrania


 

 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Fundacji Fylion

pobierz