Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta Stowarzyszenia "Aktywni - Pozytywni"


Data dodania: 15.07.2020 aktualizacja: 15.07.2020 Sprawę prowadzi: Martyna Popławska

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze "Działalność na rzecz integracji  i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie "Aktywni - Pozytywni" Nr KRS/innego rejestru: 14 Tytuł oferty: Klub Seniora Obszar współpracy, którego dotyczy oferta: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Wnioskowana kwota dotacji: 4 466 Data złożenia oferty: 06.07.2020

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 6 lipca 2020 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w obszarze "Działalność na rzecz integracji  i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", na zadanie: „Działania na rzecz osób starszych w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferta spełnia wymogi formalne.

Data przyznania dotacji: Kwota dotacji: