Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Data dodania: 31.08.2022 Nazwa organizacji: Fundacja NA TEMAT - Pracownia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Tytuł oferty: CZAS NA ZMIANĘ - INTEGRACJA Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 08.04.2022 Nazwa organizacji: Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Wilga przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym Tytuł oferty: Rozgrywki piłkarskie dla upamiętnienia 50 rocznicy powstania Klubu ULKS Wilga Miastków Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 26.10.2021 Nazwa organizacji: Fundacja "IŁŻECKA AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ" Tytuł oferty: IŁŻA CUP edycja zimowa Wnioskowana kwota dotacji: 3 300