Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Oddziału Rejonowego PCK w Ciechanowie


Data dodania: 13.07.2022 Sprawę prowadzi: Jarosław Stepnowski

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ciechanowie na realizację zadania publicznego pt. Seniorzy PCK świadomi zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Nazwa organizacji: Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ciechanowie Nr KRS/innego rejestru: 0000225587 Tytuł oferty: Seniorzy PCK świadomi zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu Obszar współpracy, którego dotyczy oferta: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym Wnioskowana kwota dotacji: 10 000 Data złożenia oferty: 05.07.2022

Uwagi do oferty należy zgłaszać do p. Jarosława Stepnowskiego, tel.: (22) 376 85 76, e-mail: jaroslaw.stepnowski@mcps.com.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.

Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt jak wyżej.

 

Data przyznania dotacji: 26.07.2022 Kwota dotacji: 10 000