Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Sierpeckiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Chorych na Raka „Szansa na Zycie”


Data dodania: 03.08.2022 Sprawę prowadzi: Ewa Wypych

Nazwa organizacji: Sierpeckiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Chorych na Raka „Szansa na Zycie” Nr KRS/innego rejestru: 0000212280 Tytuł oferty: Aktywni i szczęśliwi -Dni Integracji Obszar współpracy, którego dotyczy oferta: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych Wnioskowana kwota dotacji: 9 900 Data złożenia oferty: 02.08.2022

Uwagi do oferty należy zgłaszać do p. Ewy Wypych  tel.: (22) 376 85 88, e-mail: ewa.wypych@mcps.com.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.

Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt jak wyżej.

Data przyznania dotacji: 16.08.2022 Kwota dotacji: 9 900

Pliki do pobrania


files/scan-oferta__RZS_2.pdf