Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzynnie


Data dodania: 31.05.2023 Sprawę prowadzi: Marta Grędzicka

Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.Oferta złożona została w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”.

Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzynnie Nr KRS/innego rejestru: 0000091959 Tytuł oferty: Chcemy być widoczni Obszar współpracy, którego dotyczy oferta: Porządek i bezpieczeństwo publiczne Wnioskowana kwota dotacji: 10 000 Data złożenia oferty: 25.05.2023

Uwagi do ofert należy zgłaszać do Biura Bezpieczeństwa Publicznego pisząc na adres organizacyjny.bp@mazovia.pl lub telefonicznie: (22) 59-79-217, (22) 59-79-308, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.

Data przyznania dotacji: Kwota dotacji: