Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Fundacji Podaj Dobro


Data dodania: 06.06.2023 Sprawę prowadzi: Cezary Kowalski

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Fundacji Podaj Dobro na realizację zadania publicznego pt. Warsztaty porozumienia bez przemocy, w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Nazwa organizacji: Fundacja Podaj Dobro Nr KRS/innego rejestru: 0000367815 Tytuł oferty: Warsztaty porozumienia bez przemocy Obszar współpracy, którego dotyczy oferta: Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wnioskowana kwota dotacji: 10 000 Data złożenia oferty: 30.05.2023
Uwagi do oferty należy zgłaszać do p. Cezarego Kowalskiego, tel.: (22) 376 85 72, e-mail: cezary.kowalski@mcps.com.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.
 
Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt.

 

Data przyznania dotacji: 10.07.2023 Kwota dotacji: 10 000