Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Fundacji Prima Security


Data dodania: 02.08.2023 Sprawę prowadzi: Anna Gałczyńska

Do Departamentu Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie organizacji pozarządowych w trybie "małych dotacji" na rzecz uchodźców z Ukrainy”, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Nazwa organizacji: Fundacja Prima Security Nr KRS/innego rejestru: 0000703392 Tytuł oferty: Razem możemy więcej - działania integracyjne dla dzieci i młodzieży Obszar współpracy, którego dotyczy oferta: Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą Wnioskowana kwota dotacji: 10 000 Data złożenia oferty: 01.07.2023

Uwagi do oferty należy zgłaszać do p. Anny Gałczyńskiej, nr tel.: 225 979 658, e-mail: anna.galczynska@mazovia.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.

Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt jak wyżej.

Data przyznania dotacji: 01.08.2023 Kwota dotacji: 10 000

Pliki do pobrania


 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Fundacji Prima Security

pobierz