Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta Fundacji Makeabetterplace.com


Data dodania: 03.06.2019 Sprawę prowadzi: Michał Jakubowski

Oferta Fundacji Makeabetterplace.com złożona w trybie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 29 maja 2019 r. Fundacja Makeabetterplace.com złożyła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ofertę na realizację zadania publicznego pod tytułem „Tablice Makeabetterplace.com – budowanie lepszych miejsc poprzez dzielenie się pozytywną energia i życzeniami (Warszawa)”.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Dodatkowych informacji dotyczących oferty udziela Michał Jakubowski, główny specjalista w Biurze Dialogu Obywatelskiego, tel. 22 59 79 680, michal.jakubowski@mazovia.pl. 

Oferta

Nazwa organizacji: Fundacja Makeabetterplace.com Nr KRS/innego rejestru: 0000546015 Tytuł oferty: Tablice Makeabetterplace.com – budowanie lepszych miejsc poprzez dzielenie się pozytywną energia i życzeniami (Warszawa) Obszar współpracy, którego dotyczy oferta: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Wnioskowana kwota dotacji: 10 000 Data złożenia oferty: 29.05.2019 Data przyznania dotacji: Kwota dotacji: