Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta Stowarzyszenia Ziemi Gostynińskiej


Data dodania: 02.07.2019 Sprawę prowadzi: Piotr Lejzerowicz

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w trybie art. 19a ww. ustawy, spełniająca warunki formalne:

Oferta: Stowarzyszenie Ziemi Gostynińskiej, nazwa zadania: „Zwiększenie samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną osób starszych z Powiatu Gostynińskiego”.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres e-mail: piotr.lejzerowicz@mcps.com.pl

Oferta

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Ziemi Gostynińskiej Nr KRS/innego rejestru: 9 Tytuł oferty: Zwiększenie samodzielności i przeciwdziałanie zagrożeniu marginalizacją społeczną osób starszych Powiatu Gostynińskiego Obszar współpracy, którego dotyczy oferta: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Wnioskowana kwota dotacji: 10 000 Data złożenia oferty: 24.06.2019 Data przyznania dotacji: 06.08.2019 Kwota dotacji: 10 000