Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta nr 2 Fundacji Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "hej, Koniku!"


Data dodania: 29.07.2019 Sprawę prowadzi: Cezary Kowalski

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w trybie art. 19a ww. ustawy, spełniająca warunki formalne:

Oferta nr 2 Fundacji Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "hej, Koniku!", nazwa zadania: Wędrujący Dom Kultury

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres e-mail: cezary.kowalski@mcps.com.pl

Oferta

Nazwa organizacji: Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "hej, Koniku!" Nr KRS/innego rejestru: 0000145797 Tytuł oferty: Wędrujący Dom Kultury Obszar współpracy, którego dotyczy oferta: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Wnioskowana kwota dotacji: 10 000 Data złożenia oferty: 29.07.2019 Data przyznania dotacji: 13.08.2019 Kwota dotacji: 10 000