Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta Fundacji Unimos


Data dodania: 05.09.2019 Sprawę prowadzi:

Oferta na realizację zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Na realizację zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożona została oferta:

1.       Fundacja Unimos, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, tytuł zadania: NEXT - opracowanie kompendium "Innowacje w sektorze rolno-spożywczym i opakowaniowym w ujęciu międzysektorowym - strategiczne kierunki rozwojowe

 

Wszelkie uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od upublicznienia ofert, przesyłając
je na adresy e-mail: dorota.szpuda@mazovia.pl oraz sylwia.sztark@mazovia.pl, nr tel. (22) 597-97-59 oraz (22) 511-74-28

Nazwa organizacji: Fundacja Unimos Nr KRS/innego rejestru: 0000582506 Tytuł oferty: NEXT-opracowanie kompendium „Innowacje w sektorze rolno-spożywczym i opakowaniowym w ujęciu międzysektorowym – strategiczne kierunki rozwojowe” Obszar współpracy, którego dotyczy oferta: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości Wnioskowana kwota dotacji: 9 925 Data złożenia oferty: 27.08.2019 Data przyznania dotacji: Kwota dotacji: