Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta Stowarzyszenia Seniorów "Jarzębinki"


Data dodania: 22.10.2019 Sprawę prowadzi: Piotr Lejzerowicz

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze "Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", na zadanie: „Działania na rzecz osób starszych w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną”.

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w dniu 15.10.2019 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w obszarze "Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", na zadanie: „Działania na rzecz osób starszych w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną” w trybie art. 19a ww. ustawy, spełniająca warunki formalne:

Oferta Stowarzyszenia Seniorów "Jarzębinki", nazwa zadania: "Uroczyste przyjęcie andrzejkowe dla członków stowarzyszenia i zaproszonych gości na którym wystąpi zespół "Jarzębinki".

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres e-mail: piotr.lejzerowicz@mcps.com.pl

Oferta

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Seniorów "Jarzębinki" Nr KRS/innego rejestru: 4/2017 Tytuł oferty: Uroczyste przyjecie andrzejkowe dla członków stowarzyszenia i zaproszonych gości na którym wystąpi zespół "Jarzębinki" Obszar współpracy, którego dotyczy oferta: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Wnioskowana kwota dotacji: 8 333 Data złożenia oferty: 15.10.2019 Data przyznania dotacji: 18.11.2019 Kwota dotacji: 8 333