Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta Banku Zywności w Ciechanowie


Data dodania: 22.10.2019 Sprawę prowadzi: Arkadiusz Tyrkin

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", na zadanie: „Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Nazwa organizacji: Bank Żywności SOS w Ciechanowie Nr KRS/innego rejestru: 0000354971 Tytuł oferty: Najlepsze okoliczności do ratowania żywności Obszar współpracy, którego dotyczy oferta: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób Wnioskowana kwota dotacji: 10 000 Data złożenia oferty: 15.10.2019

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w dniu 15.10.2019 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", na zadanie: „Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym” w trybie art. 19a ww. ustawy, spełniająca warunki formalne:

Oferta Banku Zywności w Ciechanowie, nazwa zadania: "     Najlepsze okoliczności do ratowania żywności" .

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres e-mail: arkadiusz.tyrkin@mcps.com.pl

 

Data przyznania dotacji: 18.11.2019 Kwota dotacji: 10 000

Pliki do pobrania


Oferta