Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta Instytutu Działań Obywatelskich


Data dodania: 25.11.2019 Sprawę prowadzi: Karolina Ekiel

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych".

Nazwa organizacji: Instytut Działań Obywatelskich Nr KRS/innego rejestru: 0000314478 Tytuł oferty: Światowy dzień Osób Niepełnosprawnych pod hasłem "Inny nie znaczy gorszy" Obszar współpracy, którego dotyczy oferta: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych Wnioskowana kwota dotacji: 10 000 Data złożenia oferty: 21.11.2019

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w dniu 21.11.2019 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w obszarze "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych", w trybie art. 19a ww. ustawy, spełniająca warunki formalne:

Oferta Instytut Dziełań Obywatelskich, nazwa zadania: "Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych pod hasłem "Inny nie znaczy gorszy" .

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres e-mail: karolina.ekiel@mcps.com.pl

Data przyznania dotacji: Kwota dotacji:

Pliki do pobrania


Oferta