Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego "Future is Now"


Data dodania: 19.02.2020 Sprawę prowadzi: Wasilewski Bartłomiej Nazwa organizacji: Uczniowski Klub Sportowy "Future is Now" Nr KRS/innego rejestru: 78/UKS/2014 Tytuł oferty: Zimowy Turniej Siatkonogi i TEQBALL pn. "LET'S PLAY" Obszar współpracy, którego dotyczy oferta: Działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej Wnioskowana kwota dotacji: 9 500 Data złożenia oferty: 10.02.2020 Data przyznania dotacji: Kwota dotacji: