Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta: Ochotnicza Straż Pożarna w Pogorzeli


Data dodania: 10.06.2020 Sprawę prowadzi: Przemysław Góralski

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”.

Do Departamentu Organizacji wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności” w trybie art. 19a ww. ustawy, spełniająca warunki formalne:

Oferta: Ochotnicza Straż Pożarna w Pogorzeli nazwa zadania: "Podniesienie potencjału ratowniczo-gaśniczego jednostki OSP Pogorzel i działania edukacyjno- informacyjne celem wzmocnienia bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy Osieck, ze szczególnym uwzględnieniem kompleksów leśnych"

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres e-mail: przemyslaw.goralski@mazovia.pl lub marta.goszczynska@mazovia.pl

 

OFERTA

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Pogorzeli Nr KRS/innego rejestru: 0000198520 Tytuł oferty: Podniesienie potencjału ratowniczo-gaśniczego jednostki OSP Pogorzel i działania edukacyjno- infromacyjne celem wzmocnienia bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy Osieck, ze szczególnym uwzględnieniem kompleksów leśnych Obszar współpracy, którego dotyczy oferta: Ratownictwo i ochrona ludności Wnioskowana kwota dotacji: 10 000 Data złożenia oferty: 04.06.2020 Data przyznania dotacji: Kwota dotacji: 10 000