Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta Stowarzyszenia Na rzecz osób Niepełnosprawnych "JESEM, BY POMAGAĆ"


Data dodania: 22.07.2020 aktualizacja: 27.10.2021 Sprawę prowadzi: Karolina Ekiel Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Na rzecz osób Niepełnosprawnych "JESEM, BY POMAGAĆ" Nr KRS/innego rejestru: 0000726522 Tytuł oferty: Spotkanie z historią - tajemnice zamku Gniew Obszar współpracy, którego dotyczy oferta: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych Wnioskowana kwota dotacji: 7 970 Data złożenia oferty: 13.07.2020

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych", na zadanie: „Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sporotwych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach”.

Data przyznania dotacji: Kwota dotacji:

Pliki do pobrania


Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w dniu 13.07.2020 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w obszarze "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych", na zadanie: „Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sporotwych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach” w trybie art. 19a ww. ustawy, spełniająca warunki formalne: