Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia "Witamina Ducha"


Data dodania: 10.11.2021 Sprawę prowadzi: Ida Fedorczyk

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Stowarzyszenia "Witamina Ducha" na realizację zadania publicznego pt. ŻYJ I DAJ ŻYĆ, w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym", podobszar "Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu", w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie "Witamina Ducha" Nr KRS/innego rejestru: 0000809722 Tytuł oferty: ŻYJ I DAJ ŻYĆ Obszar współpracy, którego dotyczy oferta: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym Wnioskowana kwota dotacji: 6 000 Data złożenia oferty: 08.11.2021

Wszelkie uwagi do uproszczonej oferty należy zgłaszać do p. Idy Fedorczyk, tel.: (22) 376 85 80, e-mail: ida.fedorczyk@mcps.com.pl, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia uproszczonej oferty.

Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt.

Data przyznania dotacji: 30.11.2021 Kwota dotacji: 6 000