Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w 2022 roku


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

24.01.2022

Termin zakończenia naboru

14.02.2022

Weryfikacja formalna

28.02.2022

Rozstrzygnięcie

19.04.2022

Numer: ES Ogłoszenie postępowania: 18.01.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 79/287/22 w dniu 18 stycznia 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2021 roku zadań publicznych w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

 

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Opis konkursu


ZMIANA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU 

W dniu 9 sierpnia 2022 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 1278/342/22 zmieniającą uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

 Uchwała zmieniająca

pobierz

 Załącznik 

pobierz


ZMIANA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

W dniu 5 lipca 2022 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 1118/334/22 zmieniającą uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

 Uchwała zmieniająca

pobierz

 Załącznik 

pobierz


ZMIANA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU 

W dniu 31 maja 2022 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 846/327/22 zmieniającą uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

 Uchwała zmieniająca

pobierz

 Załącznik 

pobierz


Rozstrzygnięcie konkursu

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 548/314/22 z dnia 12 kwietnia 2022 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”. 
Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej i kwot udzielonych dotacji oraz zestawienie ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych, stanowi odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 Załącznik nr 1

pobierz

 Załącznik nr 2 

pobierz

 Informacje niezbędne do przygotowania umowy

pobierz


WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNEJ OFERT

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2022 roku w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość, w ciągu 7 dni następujących po dniu opublikowania wyników weryfikacji formalnej ofert.

Zastrzeżenie do negatywnego wyniku weryfikacji formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  1. osobiście w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4 w Warszawie lub w Delegaturze Urzędu[1];
  2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa - o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Urzędu;
  3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/umwm.

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie weryfikacji formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu.

Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.[1] Aktualne adresy delegatur dostępne są na stronie internetowej: https://mazovia.pl/pl/bip/urzad-marszalkowski/delegatury/delegatury.html

Wyniki weryfikacji formalnej

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Złożenie oferty przez generator jest jedynym sposobem składania oferty.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy:

  • Składanie ofert: od dnia 24 stycznia 2022 r. do dnia 14 lutego 2022 r.
  • Wyniki oceny formalnej: od dnia 28 lutego 2022 r. do dnia 7 marca 2022 r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu: do dnia 19 kwietnia 2022 r.
  • Zadania mogą być realizowane w terminie: od dnia 19 kwietnia 2022 r. do 15 grudnia 2022 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w konkursie, o ile każda dotyczy innego zadania będącego jego przedmiotem.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.plw zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Biura Sportu:

  • Katarzyna Szczycińska, tel. (22) 59-79-415,
  • Marzena Sienkiewicz, tel. (22) 59-79-444,
  • Włodzimierz Figarski - Kierownik Biura Sportu, tel. (22) 59-79-414.

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz