Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2023 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego pn. „Festiwal gier i zabaw towarzyskich"


Etapy postępowania:

Ogłoszenie postępowania

24.01.2022

Nabór ofert

28.01.2022

Ocena formalna

23.02.2022

Rozstrzygnięcie

29.03.2022

Data dodania: 01.04.2022 Numer: ES Termin składania: 18.02.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 122/288/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa mazowieckiego w formie powierzania realizacji zadań.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, zadnie pn: „Festiwal gier i zabaw towarzyskich”.

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 449/311/22 z dnia 29 marca 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, pn: „Festiwal gier i zabaw towarzyskich”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

Załącznik

pobierz


Wyniki weryfikacji formalnej ofert

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2022 r. zadania publicznego w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego pn. „Festiwal gier i zabaw towarzyskich"

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość złożenia zastrzeżenia w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego pod dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert.
Zastrzeżenie do negatywnego wyniku weryfikacji formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  1. osobiście w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4 w Warszawie lub w Delegaturze Urzędu[1];
  2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa ­- o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Urzędu;
  3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/umwm

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie weryfikacji formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

[1] Aktualne adresy delegatur dostępne są na stronie internetowej: https://mazovia.pl/pl/bip/urzad-marszalkowski/delegatury/delegatury.html

Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od 28 stycznia do 18 lutego 2022 r. 
Wyniki oceny formalnej: od 23 do 28 lutego 2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 29 marca 2022 r. 
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 29 marca do 15 grudnia 2022 r.

Oferent może złożyć tylko 1 ofertę w konkursie.
Zleceniodawca pokryje 100 % finansowych kosztów realizacji zadania.
Zarząd Województwa Mazowieckiego dokona wyboru tylko jednej oferty.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z nowymi „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.plw zakładce „Konkursy ofert”, pod zakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych informacji udzielają:

  • Bartłomiej Wasilewski, tel. (22) 59-79-436, Biuro Sportu
  • Włodzimierz Figarski – Kierownik Biura Sportu, tel. (22) 59-79-414

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz