Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

04.02.2022

Termin zakończenia naboru

25.02.2022

Weryfikacja formalna

08.03.2022

Rozstrzygnięcie

26.04.2022

Numer: PE Ogłoszenie postępowania: 01.02.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 167/292/22 z dnia 1 lutego 2022 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”:

Zadanie 1: Prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą, ze szczególnym uwzględnieniem parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu.

Zadanie 2: Prowadzenie działań związanych z edukacją w zakresie zielono-błękitnej infrastruktury.

Zadanie 3: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w tym: zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie im opieki; zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, w szczególności psów i kotów; edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, konieczności ich kastracji oraz adopcji zwierząt bezdomnych, znakowania i rejestracji psów.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie konkursu

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 624/316/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”.

W ramach konkursu złożono 71 oferty.
Ostatecznie wymogów formalnych nie spełniły 2 oferty.
Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 69 ofert.
Dofinansowanie przyznano na realizację 32 zadań publicznych.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji zamieszczono poniżej w plikach do pobrania.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 59 79 058, (22) 59 79 057.

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 Załącznik nr 1

pobierz

 Załącznik nr 2

pobierz

 Załącznik nr 3

pobierz


Wyniki weryfikacji formalnej ofert

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2022 r. zadań publicznych w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”:

Zadanie 1: Prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą, ze szczególnym uwzględnieniem parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu.
Zadanie 2: Prowadzenie działań związanych z edukacją w zakresie zielono-błękitnej infrastruktury.
Zadanie 3: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w tym: zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie im opieki; zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, w szczególności psów i kotów; edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, konieczności ich kastracji oraz adopcji zwierząt bezdomnych, znakowania i rejestracji psów.

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość złożenia zastrzeżenia w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego pod dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert.
Zastrzeżenie do negatywnego wyniku oceny formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  1. osobiście w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4 w Warszawie lub w Delegaturze Urzędu[1];
  2. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa ­- o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Urzędu;
  3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/umwm

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

1] Aktualne adresy delegatur dostępne są na stronie internetowej: https://mazovia.pl/pl/bip/urzad-marszalkowski/delegatury/delegatury.html

Wyniki weryfikacji formalnej ofert - zadanie 1

pobierz

Wyniki weryfikacji formalnej ofert - zadanie 2

pobierz

Wyniki weryfikacji formalnej ofert - zadanie 3

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.
Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od 4 lutego 2022 r. do 25 lutego 2022 r.
Wyniki oceny formalnej: od 8 marca 2022 r. do 15 marca 2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 26 kwietnia 2022 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 26 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania).

Oferent może złożyć nie więcej niż 3 oferty w konkursie, o ile każda dotyczy innego zadania będącego jego przedmiotem. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty na zadanie 1 i 2 wynosi do 20 000,00 zł a na zadanie 3 do 30 000,00 zł.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”, które zamieszczone są na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych informacji udzielają:

Pracownicy Wydziału Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa:

  • Paweł Szcześniak (22) 59 79 058
  • Małgorzata Gawkowska (22) 59 79 473
  • Magdalena Szefer (22) 59 79 057

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz