Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym", podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie"


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

10.02.2022

Termin zakończenia naboru

03.03.2022

Weryfikacja formalna

08.03.2022

Rozstrzygnięcie

10.05.2022

Numer: MCPS Ogłoszenie postępowania: 08.02.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 184/294/22 z dnia 8 lutego 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym", podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie".

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie konkursu 

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 724/320/22 z dnia 11 maja 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkurs

pobierz

 Załącznik nr 1 

pobierz

 Załącznik nr 2 

pobierz

 Załącznik nr 3 

pobierz

 Załącznik nr 4 

pobierz

 Załącznik nr 5 

pobierz

 Załącznik nr 6 

pobierz


WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNEJ OFERT

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ogłoszonym uchwałą nr 184/294/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 lutego 2022 r. otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym", podobszar "Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie".

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość, w ciągu 7 dni kalendarzowych następujących po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert, złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej. Zastrzeżenie do negatywnego wyniku oceny formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  1. osobiście w godzinach: 8.00–16.00 w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, I piętro, pokój 125;
  2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data stempla pocztowego lub data nadania;
  3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://bip.mcps.com.pl/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/epuap/.

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Wyniki weryfikacji formalnej

pobierz

Wyniki weryfikacji formalnej

 

pobierz


Nabór ofert

W obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym", podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" ogłasza się nabór na zadania:

  1. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez edukację społeczną i profilaktykę.
  2. Programy korekcyjne dla sprawców przemocy w rodzinie.

Termin składania ofert od 10 lutego do 3 marca 2022 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Programów Społecznych pod nr tel. 22 376 85 72, 22 376 85 73, 22 376 85 94.


Uchwała o ogłoszeniu konkurs

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz