Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze ,,Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

21.02.2022

Termin zakończenia naboru

20.03.2022

Weryfikacja formalna

23.03.2022

Rozstrzygnięcie

10.05.2022

Numer: KM Ogłoszenie postępowania: 15.02.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 214/295/22 z dnia 15 lutego 2022 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2022 r. zadań publicznych w obszarze „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów” zadanie pn. „Inicjatywy mające na celu pogłębienie świadomości konsumenckiej” w formie wsparcia realizacji zadania.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów’

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie konkursu

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 714/320/22 z dnia 10 maja 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, zadanie pn. „Inicjatywy mające na celu pogłębienie świadomości konsumenckiej”.

W ramach konkursu złożono 7 ofert.
Dofinansowanie przyznano na realizację 2 zadań publicznych.

  Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

  Załącznik nr 1

pobierz

  Załącznik nr 2

pobierz

  Załącznik nr 3

pobierz


Wyniki weryfikacji formalnej ofert

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „upowszechnianie i ochrona praw konsumentów”, zadanie pn. „Inicjatywy mające na celu pogłębienie świadomości konsumenckiej”.

Wszystkie oferty złożone w konkursie spełniły wymogi formalne.

 Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie konkursyngo.mazovia.pl.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od dnia 21 lutego do dnia 20 marca 2022 r.
Wyniki oceny formalnej: między dniem 23 a dniem 30 marca 2022 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 10 maja 2022 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 11 maja do 15 grudnia 2022 r.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”

Dodatkowych informacji udzielają:

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz