Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

11.03.2022

Termin zakończenia naboru

01.04.2022

Weryfikacja formalna

26.04.2022

Rozstrzygnięcie

30.06.2022

Numer: RW Ogłoszenie postępowania: 08.03.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 317/303/22 z dnia 8 marca 2022 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2022 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, zadanie pn. „Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie konkursu

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałąnr 1038/333/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2022 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, zadanie pn. „Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie”.

W ramach konkursu złożono 920 ofert.
Wymogów formalnych nie spełniło 10 ofert.
Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 910 ofert.
Dofinansowanie przyznano na realizację 834 zadań publicznych.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji zawiera Załącznik nr 1 do uchwały. Zestawienie ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych stanowi Załącznik nr 2 do uchwały.

Oferenci, których oferta została wybrana zostaną powiadomieni o wynikach konkursu pisemnie oraz/lub poprzez system Witkac.pl, wraz z trybem postępowania dotyczącym podpisywania umów.
Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania, na które przyznana została dotacja, uregulowane zostaną w umowie zawartej pomiędzy województwem a podmiotem, który otrzymał dotację.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 59 79 151; (22) 59 79 216, (22) 59 79 615; (22) 59 79 307; (22) 59 79 174.

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 Załącznik nr 1

pobierz

 Załącznik nr 2

pobierz


Wyniki weryfikacji formalnej ofert

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość złożenia zastrzeżenia w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego pod dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert, a więc w terminie od 27 kwietnia 2022 r. do 4 kwietnia 2022 r.

Zastrzeżenie do negatywnego wyniku oceny formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  1. osobiście w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4 w Warszawie lub w Delegaturze Urzędu;
  2. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa ­- o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Urzędu;
  3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/umwm

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

 Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl

Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty.
Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji: https://witkac.pl/content/instrukcje/2.instrukcja-tworzenia-konta-10-2016.pdf link otwiera się w nowym oknie.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od 11 marca do 1 kwietnia 2022 r.
Wyniki oceny formalnej: 20 kwietnia 2022 r. do 26 kwietnia 2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 30 czerwca 2022 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 30 czerwca 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania).
Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi do 7 000,00 zł.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z nowymi „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, pod zakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich:

  • Agata Kowalczyk, tel.: (22) 59 79 151
  • Dominik Morawski, tel.: (22) 59 79 615
  • Marzena Wardzyńska, tel.: (22) 59 79 216

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz