Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie pn. „Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

04.11.2022

Termin zakończenia naboru

25.11.2022

Weryfikacja formalna

30.11.2022

Rozstrzygnięcie

31.12.2022

Numer: MCPS Ogłoszenie postępowania: 02.11.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1659/359/22 z dnia 2 listopada 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2023–2027 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” w formie powierzenia realizacji zadania.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Opis konkursu


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1985/374/22 z dnia 27 grudnia 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023-2027 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", zadanie pn.: "Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego".

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 Załącznik nr 1

pobierz

 Załącznik nr 2

pobierz


Wyniki weryfikacji formalnej

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023–2027 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadania pn.: „Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego”.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Wydział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej, nr tel.: 22 37 68 554 i 22 37 68 555.

Wyniki weryfikacji formalnej 

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie konkursyngo.mcps.com.pl. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy:

Nabór trwa od 4 do 25 listopada 2022 r.
Ocena formalna między 28 a 30 listopada 2022 r.
Rozstrzygnięcie do 31 grudnia 2022 r.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Wydział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej,
nr tel.: 22 37 68 554 i 22 37 68 555.

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz