Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

05.02.2021

Termin zakończenia naboru

01.03.2021

Weryfikacja formalna

12.03.2021

Rozstrzygnięcie

27.04.2021

Numer: PE Ogłoszenie postępowania: 02.02.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 163/204/21 z dnia 2 lutego 2021 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego"

Zadanie: Prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczo-leśną ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i właściwych metod ochrony przyrody.
Zadanie: Prowadzenie działań związanych z edukacją w zakresie zielono-błękitnej infrastruktury.
Zadanie: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w tym: zapobieganie bezdomności zwierząt
i zapewnienie im opieki; zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, w szczególności psów i kotów; edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, konieczności ich sterylizacji lub kastracji oraz adopcji zwierząt bezdomnych, znakowania
i rejestracji psów.
 

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Ekologia i ochrona zwierząt

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 621/224/21 z dnia 27 kwietnia 2021 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”.

W ramach konkursu złożono 110 oferty.
Ostatecznie wymogów formalnych nie spełniło 5 ofert.
Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 105 ofert. 
Dofinansowanie przyznano na realizację 16 zadań publicznych

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji zamieszczono poniżej. .

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny:
(22) 59 79 058; (22) 59 79 057.

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz


 Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej 
 oraz kwot dotacji udzielonych na realizację wybranych zadań

pobierz


Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”.zadanie 1
Prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczo-leśną ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i właściwych metod ochrony przyrody

pobierz


zadanie 2 
Prowadzenie działań związanych z edukacją w zakresie zielono-błękitnej infrastruktury

pobierz


zadanie 3 
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w tym: zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie im opieki; zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, w szczególności psów i kotów; edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, konieczności ich sterylizacji lub kastracji oraz adopcji zwierząt bezdomnych, znakowaniai rejestracji psów

pobierz


 

Nabór ofert

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.

Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej ani potwierdzenia złożenia oferty. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy


Składanie ofert: od 5 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r.
Wyniki oceny formalnej: od 12 marca 2021 r. do 19 marca 2021 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 27 kwietnia 2021 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 27 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania).

Najważniejsze zasady

Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w konkursie, o ile każda dotyczy innego zadania będącego jego przedmiotem. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi do 20 000,00 zł.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, pod zakładką „Zasady przyznawania dotacji”.


Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody:
 

  • Paweł Szcześniak (22) 59 79 058
  • Magdalena Szefer (22) 59 79 057

 


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz