Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

04.03.2021

Termin zakończenia naboru

25.03.2021

Weryfikacja formalna

02.04.2021

Rozstrzygnięcie

19.05.2021

Numer: MCPS Ogłoszenie postępowania: 02.02.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 314/212/21 z dnia 2 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2021 - 2023 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie konkursuofert na realizację w latach 2021–2023 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

25 maja 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 785/232/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadania:

1) Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin,

2) Pomoc niemedyczna dla rodzin z dziećmi w zakresie przeciwdziałania depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii,

3) Wsparcie samodzielności społecznej osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin,

4)   Pomoc niemedyczna – poradnictwo dla dzieci i młodzieży cierpiących na zaburzenia lękowo-depresyjne,

5) Pomoc niemedyczna dla rodzin z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera.

 

Uchwała nr 785/232/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 maja 2021 r.

pobierz


Zestawienie ofert zadanie: Pomoc niemedyczna dla rodzin z dziećmi w zakresie przeciwdziałania depresji,
zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii

pobierz


Zestawienie ofert zadanie: Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin

pobierz


Zestawienie ofert zadanie: Wsparcie samodzielności społecznej osób dotkniętych Chorobą Alzheimera
i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin 

pobierz


 Zestawienie ofert zadanie: Pomoc niemedyczna dla rodzin z dziećmi i młodzieży z zespołem Aspergera

pobierz


 Zestawienie ofert zadanie: Pomoc niemedyczna – poradnictwo dla dzieci i młodzieży cierpiących
na zaburzenia lękowo-depresyjne

pobierz
 

Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2021 r. w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Zadania:

 1. Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin;
 2. Pomoc niemedyczna dla rodzin z dziećmi w zakresie przeciwdziałania depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii;
 3. Wsparcie samodzielności społecznej osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin;
 4. Pomoc niemedyczna – poradnictwo dla dzieci i młodzieży cierpiących na zaburzenia lękowo-depresyjne;
 5. Pomoc niemedyczna dla rodzin z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera.

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość złożenia zastrzeżenia w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert – tj. w terminie od 2 kwietnia do 9 kwietnia 2021 r.

Zastrzeżenie do negatywnego wyniku oceny formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 1. osobiście w godzinach: 8.00−16.00 w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, I piętro, pokój nr 125;
 2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data stempla pocztowego lub data nadania;
 3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://bip.mcps.com.pl/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/epuap/.

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

 Wyniki oceny formalnej - zadanie 1

pobierz

 Wyniki oceny formalnej - zadanie 2

pobierz

 Wyniki oceny formalnej - zadanie 3

pobierz

 Wyniki oceny formalnej - zadanie 4

pobierz

 Wyniki oceny formalnej - zadanie 5

pobierz


Nabór ofert

W obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” ogłasza się nabór na zadania:

 1.   Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin.
 2.   Pomoc niemedyczna dla rodzin z dziećmi w zakresie przeciwdziałania depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii.
 3.   Wsparcie samodzielności społecznej osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin.
 4.   Pomoc niemedyczna – poradnictwo dla dzieci i młodzieży cierpiących na zaburzenia lękowo-depresyjne.
 5.   Pomoc niemedyczna dla rodzin z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera.

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza także otwarty nabór osób do komisji konkursowej opiniującej oferty w ww. konkursie ofert. 
Zgłoszeń należy dokonywać w terminie 4 do 25 marca 2021 r. na odpowiednim formularzu. Szczegółowe informacje oraz formularz znajdują się w ogłoszeniu o naborze (pliki do pobrania).

Termin składania zgłoszeń od 4 do 25 marca 2021 r.

SZCZEGÓŁY W OGŁOSZENIU KONKURSOWYM!


Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Programów Społecznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej - tel. 22 37 68 573.


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz