Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia ASLAN


Data dodania: 06.10.2023 Sprawę prowadzi: Bożena Suproniuk

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Stowarzyszenia ASLAN na realizację zadania publicznego w obszarze Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie ASLAN Nr KRS/innego rejestru: 0000048117 Tytuł oferty: Wyjazdowe warsztaty terapeutyczne – kształtowanie umiejętności interpersonalnych Obszar współpracy, którego dotyczy oferta: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej Wnioskowana kwota dotacji: 10 000 Data złożenia oferty: 04.10.2023

Uwagi do oferty należy zgłaszać do p. Bożeny Suproniuk, tel.: (22) 37 68 555, e-mail: bozena.suproniuk@mcps.com.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.

Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt.

Data przyznania dotacji: 31.10.2023 Kwota dotacji: 10 000