Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Data dodania: 13.02.2024 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Zabrodzie "Bractwo Zabrodzkie" Tytuł oferty: XVII Mazowiecki Bieg Norwidowski - Dębinki 2024 Wnioskowana kwota dotacji: 9 100


Data dodania: 13.02.2024 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Aktywne Mazowsze Tytuł oferty: III Ogólnopolski Turniej Strzelecki Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 13.02.2024 Nazwa organizacji: Uczniowski Klub Sportowy Judo Olimp Bielsk Tytuł oferty: III Ogólnopolski turniej judo z okazji dnia dziecka Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 13.02.2024 Nazwa organizacji: Klub Sportowy Taekyon Tytuł oferty: Puchar Mazowsza w Taekwondo Olimpijskim Wnioskowana kwota dotacji: 8 400


Data dodania: 13.02.2024 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Fizycznej "Śródmieście" Tytuł oferty: Impreza sportowo-rekreacyjna dla mieszkańców Mazowsza „W krainie Sportu” Wnioskowana kwota dotacji: 10 000