Zasady przyznawania dotacji na 2022 rok

Sejmik Województwa Mazowieckiego w „Rocznym programie współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r. określił nadrzędne zasady związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi w tym udzielaniem dotacji.

W § 6 ust. 8 ww. Programu Sejmik Województwa Mazowieckiego upoważnił Zarząd Województwa Mazowieckiego do określenia w drodze uchwały zasad ujednolicających stosowane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa  Mazowieckiego w Warszawie i wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych procedur, a w konsekwencji ułatwienia organizacjom pozarządowym ubiegania się o środki w otwartych konkursach ofert.

Zasady w proponowanej treści przyczynią się do lepszego rozumienia procedur zarówno przez oferentów, zleceniobiorców, jak i stosujące je departamenty/kancelarie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.

Zasady dotyczą w szczególności: możliwych trybów zlecania zadań, przeprowadzania konkursów ofert, kryteriów weryfikacji formalnej i opiniowania pod względem merytorycznym, przeprowadzania kontroli w trakcie i po realizacji zadania, rozliczania dotacji ze względu na osiągnięte rezultaty w trakcie realizacji zadań, zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie realizowanego zadania publicznego z uwzględnieniem wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062). Zawierają załączniki, w tym wzory uchwał występujących w postępowaniu konkursowym, różne rodzaje umów o zlecenie realizacji zadania publicznego oraz wzory mające pomóc zleceniobiorcom w poprawnej realizacji zadań.

Zasady będą stosowane do postępowań w sprawie przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszczętych po dniu podjęcia niniejszej uchwały, realizowanych na podstawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Do postępowań wszczętych na podstawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” oraz wcześniejszych mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.


Oferenci biorący udział w konkursach ofert ogłaszanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego obowiązani są zapoznać się z Zasadami.

 Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3   ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.

pobierz

Załączniki

UWAGA AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA NR 1

1. OBOWIĄZUJĄCY OD 11 STYCZNIA 2022 R. Wzór uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu ofert wraz z ogłoszeniem o otwartym naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej

pobierz

 

1. Wzór uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu ofert wraz z ogłoszeniem o otwartym naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej

pobierz

2. Kryteria weryfikacji formalnej oferty

pobierz

3. Wzór uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej

pobierz

4. Wzór oświadczenia o bezstronności i poufności członka komisji konkursowej

pobierz

5.Kryteria merytoryczne opiniowania ofert

pobierz

6. Wzór uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

pobierz

7. Wzór umowy o realizację zadania publicznego – rocznej

pobierz
8. Wzór umowy o realizację zadania publicznego – oferta wspólna

pobierz

9. Wzór umowy o realizację zadania publicznego - w okresie 2 – 5 lat

pobierz

10. Wzór klauzuli informcyjnej do umowy

pobierz

11. Oświadczenie Zleceniobiorcy w sprawie rozliczenia dotacji

pobierz

12. Instrukcja opisywania dokumentów księgowych

pobierz

13. Wzór uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie oraz dofinansowanie zadań publicznych w trybie art. 19a Ustawy

pobierz

14. Wzór umowy o realizację zadania publicznego w trybie 19a Ustawy

pobierz

15. Wzór umowy o realizację zadania publicznego w trybie 19a Ustawy – oferta wspólna

pobierz

 

powróć