Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2023 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie "Zlecenie prowadzenia regionalnej placowki opiekuńczo-terapeutycznej"


Etapy postępowania:

Ogłoszenie postępowania

23.03.2021

Nabór ofert

30.03.2021

Ocena formalna

23.04.2021

Rozstrzygnięcie

01.06.2021

Data dodania: 15.11.2021 Numer: MCPS Termin składania: 20.04.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 434/217/21z dnia 23 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2021–2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”

9 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 1756/269/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz


 Załącznik do uchwały - zestawienie ofert zadanie: Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej

pobierz


KOMUNIKAT! 
Rozstrzygnięcie konkursu w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2021 r. podjął decyzję o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2021–2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” - ogłoszonego uchwałą nr 434/217/21 z dnia 23 marca 2021 r., zadanie: Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej. Maksymalny termin rozstrzygnięcia konkursu, o którym mowa, przewiduje się do 30 listopada 2021 r.

 


Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

 Wyniki oceny formalnej

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie: www.konkursyngo.mcps.com.pl. Złożenie oferty przez generator jest jedynym sposobem złożenia oferty. Nie jest wymagane składanie oferty ani potwierdzenia złożenia oferty w wersji papierowej. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data złożenia oferty w systemie Witkac.pl.

Oferenci mogą wycofać złożoną ofertę i złożyć ją ponownie po dokonaniu ewentualnych poprawek i zmian.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 30 marca do 20 kwietnia 2021 r. 
Wyniki oceny formalnej: od 22 do 23 kwietnia 2021 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 1 czerwca 2021 r. 

Dodatkowych informacji udzielają :
pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Wydział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – tel.: 22 376 85 53, 22 376 85 54, 22 376 85 55.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz

Zał. nr 1 do ogłoszenie konkursowego

pobierz

Zał. nr 2 do ogłoszenia konkursowego

pobierz