Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Data dodania: 22.02.2022 Nazwa organizacji: STOWARZYSZENIE "PROJEKT RADOMIR" Tytuł oferty: Radomir Cup 2022 Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 22.02.2022 Nazwa organizacji: Uczniowski Klub Sportowy"Orlik-15" Tytuł oferty: "Talent Cup-2022" Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 22.02.2022 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Nasze Zatorze” Tytuł oferty: II turniej baseball na rozpoczęcie lata Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 22.02.2022 Nazwa organizacji: Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy "Mazovia" Tytuł oferty: Finał Centralny 64 Ogólnopolskiego Masowego Turnieju Szachowego LZS o "Złotą Wieżę" Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 22.02.2022 Nazwa organizacji: UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY „VIKTORIA” Jedlińsk z siedzibą przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jedlińsku, ul. Konopnickiej2, 26-660 Jedlińsk Tytuł oferty: Turniej III MEMORIAŁ TOMKA PLEWIŃSKIEGO Wnioskowana kwota dotacji: 10 000