Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Data dodania: 14.07.2022 Nazwa organizacji: Fundacja "Dobry Duszek" Tytuł oferty: Wakacje z Dobrym Duszkiem - wyjazd dla dzieci z Polski i Ukrainy Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 14.07.2022 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Klub Sportowy "proch" Tytuł oferty: Wodna kraina w Wildze - wakacyjny wyjazd dla dzieci z Ukrainy i Polski Wnioskowana kwota dotacji: 6 000


Data dodania: 14.07.2022 Nazwa organizacji: Radomskie Stowarzyszenie Sportowe Centrum Tytuł oferty: "PODAJĘ CI POMOCNĄ DŁOŃ” Wnioskowana kwota dotacji: 4 000


Data dodania: 14.07.2022 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Klub Sportowy "proch" Tytuł oferty: Wakacje z piłkami - na sportowo i rodzinnie! Wnioskowana kwota dotacji: 9 700


Data dodania: 14.07.2022 aktualizacja: 13.10.2022 Nazwa organizacji: Fundacja Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo - Wychowawczych " Nasze Dzieci " Tytuł oferty: Solidarni z Ukrainą Wnioskowana kwota dotacji: 10 000