Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Data dodania: 01.04.2021 Nazwa organizacji: Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie Tytuł oferty: Puchar Polski Juniorów i Kadetów w Sumo Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 01.04.2021 Nazwa organizacji: KLUB SPORTOWY "BOGORIA" Tytuł oferty: VII Ogólnopolski Turniej Pingla Cup Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 01.04.2021 Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna w Ozorowie Tytuł oferty: Organizacja zawodów sportowych Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 01.04.2021 Nazwa organizacji: Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego Tytuł oferty: Puchar Polski w łyżwiarstwie szybkim Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 01.04.2021 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Projekt Integracja Tytuł oferty: "Młodzież na halę" - turniej piłki nożnej halowej Wnioskowana kwota dotacji: 7 900

Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.