Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Data dodania: 27.07.2020 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Ku przyszłości" Tytuł oferty: Integracyjne spotkanie kulturalne "W oczekiwaniu na Świętego Mikołaja" dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców z powiatu sokołowskiego, węgrowskiego i siedleckiego województwa mazowieckiego Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 27.07.2020 Nazwa organizacji: Fundacja Zdrowie w Głowie Tytuł oferty: W zdrowym ciele zdrowy duch - Spartakiada dla osób niepełnosprawnych, w tym osób doświadczających kryzysu psychicznego, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób o specjalnych potrzebach działań aktywizacyjnych Wnioskowana kwota dotacji: 9 960


Data dodania: 24.07.2020 Nazwa organizacji: Fundacja w Formie Tytuł oferty: Aktywna turystyka na Mazowszu! Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 23.07.2020 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Włościańska Tytuł oferty: Edukacja przez kulturę Wnioskowana kwota dotacji: 9 900


Data dodania: 23.07.2020 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Promyk Tytuł oferty: Spotkanie Bożonarodzeniowe Wnioskowana kwota dotacji: 10 000