Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Data dodania: 12.02.2020 Nazwa organizacji: Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego Tytuł oferty: Ogólnopolskie Zawody Dzieci "I Ty zostaniesz Mistrzem" w łyżwiarstwie szybkim Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 12.02.2020 Nazwa organizacji: Polski Związek Szachowy Tytuł oferty: LXXVII Mistrzostwa Polski w szachach Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 12.02.2020 Nazwa organizacji: FUNDACJA "PRIMUS" Tytuł oferty: V Międzyszkolny turniej tańca Dance Ma Sens Wnioskowana kwota dotacji: 9 700


Data dodania: 12.02.2020 Nazwa organizacji: Fundacja Puntana Tytuł oferty: TURNIEJ RÓWNYCH SZANS Wnioskowana kwota dotacji: 9 950


Data dodania: 12.02.2020 Nazwa organizacji: Uczniowski Klub Sportowy CZERWONKA w Czerwonce Tytuł oferty: Bieg Zielonym Szlakiem Niziny Mazowieckiej Wnioskowana kwota dotacji: 10 000